Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Retour Voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Psimco bvba
Heimbeekveld 32, 1860 Meise
BE 0607.888.508
info@psimco.be
Tel: +32 2 7930432

1 Toepassing van de voorwaarden

1.1 Door het plaatsen van een bestelling bij de leverancier, verklaart de koper zich akkoord met de hierna volgende verkoopsvoorwaarden. Onder leverancier worden verstaan “PSIMCO BVBA” waarvan hoofdzetel gelegen is in de HEIMBEEKVELD 32 te 1860.

1.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, vormen de onderhavige weergegeven bepalingen en voorwaarden het geheel van de akkoorden tussen koper en leverancier en dit niettegenstaande alle tegenovergestelde bepalingen die op door de koper uitgegeven orderbonnen of andere documenten zouden kunnen voorkomen.

2 Bestellingen

2.1 Alle door de vertegenwoordiger van de leverancier afgesloten verkopen of andersluidende contracten zijn bindend voor de koper.

2.2 De eventuele herroeping door de koper is onderworpen aan het schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van de leverancier die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst kan eisen.

2.3 Voor telefonische, fax of mail bestellingen door de koper aanvaardt de leverancier geen aansprakelijkheid tenzij de koper kan aantonen dat een foutief uitgevoerde bestelling aan de leverancier te wijten is.

2.4 Elke annulering van bestellingen door de koper zal aanleiding geven tot een schadevergoeding dewelke partijen hierbij in gemeen overleg begroten op 30% van de bestelde waarde ten titel van geleden schade wegens bedrijfsstoornis, aanleg van voorraad en gederfde winst in hoofde van de leverancier. Indien de uitvoering van onze verplichtingen verhinderd wordt door een onbekende oorzaak, toeval of overmacht, zal de uitvoering van het contract geschorst worden indien de verhindering van tijdelijke aard is, en nietig worden verklaard indien deze verhindering definitief is.

2.5 Geen enkele terugzending van goederen, van welke aard ook, zal worden aanvaard zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de leverancier. De koper zal de terugzending aanvragen via sales@psimco.be.

 

2.6 In geen geval zullen terugzendingen zonder voorafgaandelijke aanvraag worden behandeld en gecrediteerd. Goederen geplaatst in consignatie blijven eigendom van de leverancier maar worden beheerd als goede huisvader door de ontlener. Verlies of beschadiging van consignaties zal doorgerekend worden aan de ontlener.

2.7 Ten allen tijde mag de leverancier van de consignatie deze komen controleren zonder dat deze controle de ontlener ontheft van zijn verantwoordelijkheden.

3 Prijzen

3.1 Prijzen zijn netto in euro, ex magazijn leverancier en exclusief BTW.

3.2 Voor bestellingen boven de €500 zullen geen leveringskosten worden aangerekend.

4 Leveringen

4.1 De goederen reizen voor rekening en op risico van de koper, zelfs bij Franco levering door de leverancier.

4.2 De leveringstermijnen zijn benaderend en informatief.

4.3 De verzendingskosten worden voor bestellingen boven de €500 niet aangerekend. De verzendingskosten bij bestellingen onder de €500 worden steeds aangerekend. De kostprijs van de verzendingen zijn conjunctuur gebonden en kunnen tweemaal per jaar, zijnde per 2 Januari en per 1 Juli, worden aangepast.

4.4 Eventuele vertragingen bij levering kunnen geen aanleiding geven tot schadeloosstelling noch annulering van de bestelling door de koper. De leverancier verbindt er zich toe al het nodige te doen om de koper op de hoogte te houden.

4.5 Tenzij anders overeengekomen behoudt de leverancier zich het recht de goederen of diensten aan te rekenen naargelang de uitvoering ervan, zelfs indien het gedeeltelijke leveringen betreft.

4.6 De leverancier behoudt zich het recht de koper van levering uit te sluiten wanneer deze zich niet aan de voorwaarden houdt.

4.7 Bestelde goederen worden alleen teruggenomen, omgewisseld en/ of gecrediteerd onder volgende voorwaarden:

4.7.1 Na schriftelijke retour aanvraag.

4.7.2 Voor goederen met vervaldag langer dan 6 maanden.

4.7.3 Wanneer goederen niet zijn beschadigd (geopend, verpakking beschadigd, op verpakking geschreven, verpakking niet meer in verkoopbare staat).

4.8 Producten speciaal geproduceerd voor de koper of in productie genomen voor de koper kunnen niet worden afbesteld en teruggenomen. Indien de koper de bestelling annuleert is hij gehouden tot het betalen van alle gemaakte kosten.

4.9 Goederen die voor creditering in aanmerking komen zullen tot 30 dagen na levering worden teruggenomen en gecrediteerd à 100% van de waarde min een handling fee van € 50. Goederen die in aanmerking komen voor creditering, teruggestuurd tussen 30 dagen en 60 dagen na levering, zullen worden gecrediteerd à rato van 90% van de factuurwaarde. Goederen die in aanmerking komen voor creditering, teruggestuurd tussen 60 dagen en 90 dagen na levering, zullen worden gecrediteerd à rato van 80% van de initiële factuurwaarde.

4.10 Goederen met een factuurwaarde tot € 150 worden nooit gecrediteerd.

4.11 Terugname van goederen na 90 dagen is niet mogelijk. Goederen zullen dus nooit worden gecrediteerd.

4.12 Goederen teruggestuurd door de koper maar die niet in aanmerking komen voor creditering omdat zij niet aan bovenstaande criteria beantwoorden, zullen steeds naar de koper worden teruggestuurd.

5 Betalingen

5.1 Alle facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen factuurdatum, behoudens andersluidende vermeldingen op de factuur of overeenkomst.

5.2 Betalingsschema

30% voorschot bij bestelling (te betalen binnen de 8 dagen)
70% binnen 15 dagen na bestelling

5.3 Betalingen gebeuren op de op de factuur vermelde rekeningen. In het geval dat de leverancier zijn facturen aan een factor heeft overgedragen zal de koper op rekening van de factor betalen.

5.4 Bij mogelijke ingebrekestelling voor reden van niet-betaling zullen alle kosten door de koper worden gedragen.

5.5 Vorderingen, schadeloosstellingen en/of intresten, een en ander overeenkomstig artikel 1522 van het Burgerlijk Wetboek.

5.6 Bij gebreke van betalingen heeft de leverancier het recht alle afgesloten contracten en geplaatste bestellingen te annuleren.

5.7 De aan de koper reeds geleverde goederen, blijven volledige eigendom van de leverancier zolang de koper de gefactureerde bedragen niet volledig betaald heeft. Voor zoveel als nodig en in het licht van de hernieuwde faillissement wet die van kracht is sinds 1 Januari 1998, wordt hierbij behoudens tegenbericht uitdrukkelijk het geldende eigendomsvoorbehoud zoals opgenomen in deze verkoopsvoorwaarden, bevestigd in zijn integrale wettelijke toepassing, zoals uitgebreid door vermelde wetswijziging. Nochtans gaat het risico over op de koper vanaf de levering der goederen. Bovendien is de verkoper gerechtigd de niet betaalde goederen te recupereren op gelijk welke plaats de goederen zich bevinden en dit op kosten van de koper.

5.8 In geval de leverancier toestaat dat facturen op overeengekomen vervaldatum worden betaald, dient er wel de nadruk op gelegd dat behalve voor door de leverancier aanvaardde uitzonderingen, en afwijkend van art 1583 van het BW, de eigendomsoverdracht slechts plaats heeft nadat de verkoopprijs, eventueel verhoogd met de kosten, volledig betaald is en er geen andere achterstallige rekeningen zouden bestaan.

5.9 Afgevaardigden van de leverancier zijn niet bevoegd om facturen van leveranciers te innen, noch om geldige kwijtschriften af te geven, te tekenen of gerechtelijke verbintenissen aan te gaan. Uitzonderingen kunnen enkel door de leverancier zelf worden aangebracht. Indien hieromtrent afzonderlijk en voorafgaandelijk een overeenkomst bestaat tussen leverancier en koper, kan op het einde van het kalenderjaar op facturen een jaarkorting komen. Deze kortingen gelden weliswaar alleen wanneer alle facturen waarop deze korting zou gelden, op de vervaldag door de koper werden betaald. Indien de koper geen klacht indient binnen de 5 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending of plaatsing, worden facturen beschouwd als zijnde aanvaard.

6 Klachten

6.1 Vijf dagen na datum van de verzendingsnota worden geen klachten meer aanvaard door de leverancier.

6.2 Klachten dienen vijf dagen na de verzenddatum in het bezit te zijn van de leverancier, met vermelding van het verzendingsnota-nummer en de goederenbeschrijving.

6.3 Klachten dienen per mail via sales@psimco.be of per aangetekend schrijven te worden overgemaakt.

7 Diversen

7.1 De leverancier garandeert zijn goederen tegen fabricagegebreken die in het jaar na aankoop door de koper zouden kunnen bewezen worden.

7.2 Wanneer de leverancier producten in bruikleen plaatst bij de koper is deze verantwoordelijk voor mogelijke schade dat aan deze producten zou komen tijdens de bruikleen beurt. Mogelijke schade zal worden gefactureerd.

7.3 De offertes blijven gedurende 30 dagen geldig, indien deze duur overschreden wordt, behoudt PSIMCO BVBA zich het recht om wijzigingen en de offerte door te voeren.

8 Betwistingen

8.1 Elke betwisting is onderworpen aan de bevoegdheid der rechtbanken van Brussel.

9 Garantiebepalingen

9.1 PSIMCO BVBA biedt een fabrieksgarantie van 12 maanden, enkel op de aangekochte materialen bij PSIMCO BVBA (volgens facturatiedatum) en 6 maanden enkel op de componenten van herstelde materialen . Alle materialen worden a-priori in de werkhuizen van PSIMCO BVBA hersteld of omgeruild. De fabrieks- en herstelgarantie van producten is aldus niet van toepassing op interventie-, verplaatsings- en verzendingskosten. Deze garantie dekt geen inbreuken op de installatievoorschriften en gevallen van overmacht. De te vervangen onderdelen en/of toestellen worden verrekend aan de geldende cataloogprijzen.

10 Opleidingen

10.1 Het volgen van opleiding aangaande de aangekochte producten is steeds mogelijk op aanvraag

11 Onderhoudscontract

11.1 Onderhoudscontract is mogelijk op aanvraag, zowel preventief als omnium